BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/109/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 lutego 2017 roku
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz. 446 z pózn. zm.) oraz art. 206 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa:

1)     plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły, a także granice obwodów publicznych szkół podstwowych prowadzonych przez Gminę Przytuły, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)     plan sieci prowadzonych przez Gminę Przytuły klas publicznego gimnazjum funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Przytułach , oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., które stanowią załacznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)     projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, a także granice ich obwodów, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.                                                                                                                                                                                                     

§ 2. Zespół Szkół w Przytułach , ul. Lipowa 28 , w skład którego wchodzą: Szkoła     Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przytułach przekształca się z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) Nazwa Szkoły: Szkoła     Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach,

2) Siedziba szkoły: Przytuły, ul. Lipowa 28,

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.,

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie 2017/2018.

§ 3. Szkoła Podstawowa w Wagach im. Jakuba Wagi w Wagach , o strukturze organizacyjnej I-VI z siedzibą w Wagi 16 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową :

1)     Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wagi w Wagach,

2)     Siedziba szkoły: Wagi 16

3)     Dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

4)     Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I 2017/2018.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Rady Gminy Przytuły.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 lut 2017 11:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 933 razy