BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/107/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 lutego 2017 roku
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. 2016, poz.487/, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. 2016, poz.224 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 lut 2017 11:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 805 razy