BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/117/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 marca 2017 roku
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r , poz. 1390 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem", działającego na terenie gminy Przytuły na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Zespół powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Przytuły.

§ 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach w godzinach pracy Ośrodka bądź miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4. O terminie i miejscu posiedzenia Zespołu ,Przewodniczący informuje członków Zespołu co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem tego posiedzenia pocztą tradycyjną, faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście.

§ 5. W przypadkach uzasadnionej nieobecności członkowie Zespołu są obowiązani powiadomić Przewodniczącego o swojej nieobecności co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem.

§ 6. Uczestnictwo w posiedzeniach członków Zespołu jest obowiązkowe. Członkom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży. Koszty podróży są pokrywane z budżetu podmiotu delegującego na posiedzenie.

§ 7. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu , Zastępca Przewodniczącego, oraz Sekretarz.

§ 8. Członkowie Zespołu wybierają Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 9. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeśli zajdzie taka konieczność.

§ 10. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Przytuły na rzecz rodziny z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznaczy termin posiedzenia nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§ 11. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach. Obradami Zespołu kieruje Przewodniczący. Organizuje on prace Zespołu , a w szczególności:

1) określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu,

2) zwołuje posiedzenie Zespołu,

3) przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu,

4) reprezentuje Zespół przed organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 12. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Przytuły.

§ 13.1. Wójt Gminy Przytuły może odwołać członka Zespołu w trybie właściwym dla powołania a w szczególności;

1) pisemnej rezygnacji członka,

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole,

3) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu,

4) z własnej inicjatywy.

2. Wygaśnięcie członkostwa w Zespole następuje z chwilą śmierci lub ustania zatrudnienia w podmiocie, który reprezentował członek Zespołu.

3. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia członkostwa podmiot, który delegował daną osobę, wskazuje inną osobę na członka Zespołu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XVII/108/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz.824 )

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 kwi 2017 11:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 791 razy