BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/118/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 marca 2017 roku
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.11, art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 roku, poz.930 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

b) opiekę higieniczną,

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza,

d)zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

§ 2

1.Usługi opiekuńcze określone w § 1 lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest ich pozbawiona.

2.Usługi wymienione w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3.Przyznanie pomocy określonej w ust.1 i 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

§ 3

1.Osoby korzystające z usług świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej według niżej podanej tabeli:

 

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt.1 i2 ustawy o pomocy społecznej


Wysokość opłaty w % ustalona od wartości godziny usług dla:


osób samotnych oraz osób samotnie gospodarujących


osób w rodzinie


do 100%


bezpłatnie


bezpłatnie


101%-150%


20


40


151%-200%


40


60


201%-250%


60


90


251% i powyżej


100


100

 

2.Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 1% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

 

3.Opłata za usługi wnoszona jest co miesiąc i stanowi iloczyn ceny jednej godziny usług, wysokość opłaty w % ustalonej zgodnie z § 3 ust.1 tejże uchwały oraz liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu.

 

4. Odpłatność za usługi wnoszona jest do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usług przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach lub gotówką do kasy Banku Spółdzielczego w Jedwabnem.

 

5.Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§4

Traci moc Uchwała Nr XVII/106/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Województwa Podlaskiego poz.823)

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 kwi 2017 11:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 921 razy