BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/121/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 marca 2017 roku
w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59) uchwala się, co następuje:

§1.1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

1)     w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt;

2)     niepełnosprawność dziecka – 4 pkt;

3)     miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 3 pkt;

4)     dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole- 3 pkt;

5)     w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

     1) dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły w odniesieniu do ust. 1 pkt. 1 i 4;

     2) oświadczenie rodzica w odniesieniu do ust. 1 pkt. 2,3 i 5.

§2. Traci moc uchwała Nr XI/65/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Przytuły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 kwi 2017 11:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 883 razy