BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/129/2017 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi Wilamowo.

Na podstawie art. 18, ust.1, oraz art.36,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póz. zm./ oraz w związku z § 17, pkt.2 Statutów Samorządów Mieszkańców Wsi , Rada Gminy uchwala , co następuje :

 

§   1

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów organów samorządów mieszkańców wsi Wilamowo

2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.

 

§   2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2017 12:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 941 razy