BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/131/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.

 

Ustala się na okres 01.08.2017 do 31.07. 2018 roku dopłatę z budżetu Gminy Przytuły dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 0,85 zł/m³ brutto.

§ 2.

 

Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Nowa Kubra oraz wodociągu na 2016 rok.

§ 3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytułach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2017 12:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 887 razy