BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/136/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                     -     621 687,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -   2 647 254,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -     418 458,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -   3 154 466,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem                                                           10 778 926,20 zł.;     w tym :

            1) dochody bieżące                                                                       8 704 138,20 zł,

            2) dochody majątkowe                                                                 2 074 788,00 zł;

 

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem                                                               11 087 945,20 zł.;                   w tym:

            1) wydatki bieżące                                                                           8 607 041,20 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            2) wydatki majątkowe                                                                      2 480 904,00 zł.

        

   3. Deficyt budżetu gminy zmienił się i wynosi - 309 019,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 582 319,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów 273 300,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. „Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 6. §7 Uchwały Nr XVI/103/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnietych na:

1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 694 790,00 zł.

2)     wyprzedzające finasowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 258 743 ,00 zł

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2017 12:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1026 razy