BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXI/ 71/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego gminy Przytuły na lata 2004 – 2013..
Na podstawie art.18,ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2004 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 / uchwala się, co następuje:§ 1

Zatwierdza się się plan rozwoju lokalnego dla gminy Przytuły na lata 2004 – 2013 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 paź 2004 13:34
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1302 razy