BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XX/139/2017 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 21 wrzesnia 2017 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz 466 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3

Traci moc uchwała numer XIX/133/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 czerwca 2017 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, za wyjątkiem § 15 ust.2 pkt. 4 oraz § 20 pkt. 2d, Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, który w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 paź 2017 12:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 881 razy