BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/67/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 sierpnia 2004 r
w sprawie: warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:
a) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) Opiekę higieniczną,
c) Pielęgnację zalecaną przez lekarza,
d) W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
e) Pomoc w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku,
f) Inne wynikające z potrzeb podopiecznego.
§ 2. 1 .Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą buć świadczone osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest ich pozbawiona.
2.Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Przyznawanie pomocy określonej w ust.1 i 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.
§ 3. Osoby korzystające z usług świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:
a) Osoby samotne i samotnie gospodarujące:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy wyrażony w %. Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących posiadających rodzinę
Do 100% 0 10
101%-150% 10 20
151%-200% 15 30
201%-250% 25 40
251%-300% 50 80
Powyżej 300% 100 100

b) Osoby w rodzinie:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób w rodzinie
Do 100% 10
101%-150% 25
151%-200% 35
201%-250% 50
251%-300% 85
Powyżej 300% 100
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
a) Długotrwałą chorobę,
b) Nadmierne wydatki z przyczyn losowych,
c) Znaczne wydatki na leki.
§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są do Banku Spółdzielczego w Przytułach w terminie określonym w decyzji.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/78/97 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz uchwała Nr XXIV/89/97 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 listopada 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-) Piotr Mikucki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 paź 2004 14:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1238 razy