BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/147/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 listopada 2017 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875), art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) – na wniosek Wójta Gminy Przytuły, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/97/12 Rady Gminy Przytuły z dnia: 20 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 3057) oraz Uchwały Nr XXXVI/176/14 Rady Gminy Przytuły z dnia: 16 października 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r., poz. 3536), wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w obwodzie głosowania Nr 2 w rubryce „Siedziba obwodowej komisji wyborczej”               z dotychczasowej nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej „Zespół Szkół w Przytułach, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły” wprowadza się nową nazwę - „Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły”;

 

2) W rubryce „Siedziba obwodowej komisji wyborczej” dodaje się wpis „ lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych” w obwodach do głosowania:

- Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Wagi 16, 18-423 Przytuły;

- Nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły.

 

§ 2. Jednolity podział Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w § 1 pkt 1, 2 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w podziale na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Przytuły w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

§ 6. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 gru 2017 14:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 894 razy