BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/141/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 listopada 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017, poz. 1875/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     W Statucie Gminy Przytuły, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/96/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Przytuły /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012, poz. 4138/, wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Przytuły otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych gminy Przytuły:

       1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

       2/ Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach,

       3/ Szkoła Podstawowa w Przytułach,

       4/ Szkoła Podstawowa w Wagach”.

§2

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 gru 2017 14:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 931 razy