BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/174/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Przytuły opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 5 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4.

 

Traci moc Uchwała Nr XXX/107/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Przytuły.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 cze 2018 10:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1442 razy