BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 19 grudnia 2019 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca   1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Przytuły postanawia, co następuje:

 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytuły  na lata 2020 – 2023  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do   Uchwały.

 

§ 2. Określa sięwykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 4.  Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

 

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

 

§ 7. Traci moc Uchwała  Rady Gminy w Przytułach Nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przytuły na lata 2019 – 2022 wraz z późniejszymi zmianami.

 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 sty 2020 14:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 681 razy