BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/75/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 15 listopada 2004 r
w sprawie: ustalenia „ Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytuły , sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród "
Na podstawie art.49 ust. 2 i 91 d ust. a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, Nr 137 , póz. 1304 ) oraz art.7 ust. l pkt 8 i art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się „ Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytuły” , sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 lis 2004 08:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1252 razy