BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWALA Nr XXI/72/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 sierpnia 2004 roku
w sprawie: przeznaczenia środków w budżecie gminy na 2005 rok na zadanie "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym "
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z niejszymi zmianami) Rada gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1
Rada Gminy zobowiązuje się, że w uchwalanym budżecie gminy na 2005 rok przeznaczy środki na finansowanie zadania inwestycyjnego - "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym" w kwocie - 349.773,19 złotych.

§ 2
Wykonanie uchwaty powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 lis 2004 07:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1203 razy