BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/78/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 15 listopada 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie ginnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.109 i 124 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 952.845 zł.
w tym :

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 0690 10.000 ZŁ.
§ 0920 123 ZŁ.
§ 6291 914.652 ZŁ.
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005 § 0470 50 ZŁ.
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 § 0750 600 ZŁ.
§ 0970 800 ZŁ.
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0910 1.600 ZŁ.
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 § 2030 1.020 ZŁ.
ROZDZIAŁ 80195 § 2700 3.000 ZŁ.
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85212 § 2010 21. 000 ZŁ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM 952.845 ZŁ.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 914.652 zł.
w tym :
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6292 914.652 ZŁ.
------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM 914.652 ZŁ.


3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 707.103 zł.
w tym :

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6051 650.621 ZŁ.
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 § 4210 3.000 ZŁ.
§ 4300 6.756 ZŁ.
§ 4410 3.000 ZŁ.
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 4260 1.700 ZŁ.
ROZDZIAŁ 80104 § 3020 200 ZŁ.
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 § 4010 800 ZŁ.
§ 4110 800 ZŁ.
ROZDZIAŁ 8110 § 4300 1.500 ZŁ.
ROZDZIAL 80113§ 4010 3.000 ZŁ.
§ 4110 400 ZŁ.
§ 4120 90 ZŁ.
§ 4210 6.020 ZŁ.
§ 4300 3.500 ZŁ.
ROZDZIAŁ 80195 § 4110 1.142 ZŁ.
§ 4120 157 ZŁ.
§ 4300 3.000 ZŁ.
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85212 § 3110 21.000 ZŁ.
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 § 4210 417 ZŁ.
-------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM 707.103 zł.


4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 668.910 zł.
w tym :

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6052 650.621 ZŁ.
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 3020 2.490 ZŁ.
§ 4010 7.000 ZŁ.
§ 4110 2.000 ZŁ.
§ 4210 2.000 ZŁ.
§ 4300 1.000 ZŁ.
§ 4240 699 ZŁ.
ROZDZIAŁ 80110 § 4240 600 ZŁ.
ROZDZIAŁ 80104 § 4210 500 ZŁ.
§ 4240 500 ZŁ.
ROZDZIAŁ 80195 § 4300 1.500 ZŁ.
---------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM 668.910 zł.5. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 4.577.948 zł.

plan wydatków ogółem wynosi - 4.421.948 zł.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budzecie określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży w trybie art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Mikucki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 gru 2004 14:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1150 razy