BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 87/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591;z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 116,poz. 1203, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.1203 / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje
:


§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 14:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1185 razy