BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/81/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966/ oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 69, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,27
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,90
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –5,41
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,84
5) od 1 m2 powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,03
6) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,43
8) od gruntów:
a) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,44
b) od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,05
§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów lub na konto Urzędu Gminy.
2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy;
b) budynki mieszkalne rolników;
c) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki emerytów i rencistów.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr XIII/47/03Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok;
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 14:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1214 razy