BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/83/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966/ oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/, dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 200,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 300,00 zł;

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 400,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

87,00

142,05

13

14

142,05

392,64

14

15

392,64

553,15

15 i wyższa

553,15

1.251,81

trzy osie

12

17

142,05

247,13

17

19

247,13

506,96

19

21

506,96

658,24

21

23

658,24

1.013,92

23

25

1.013,92

1.576,31

25 i wyższa

1.013,92

1.576,31

cztery osie i więcej

12

25

658,24

667,48

25

27

667,48

1.041,63

27

29

1.041,63

1.653,68

29

31

1.653,68

2.452,80

31 i wyższa

1.653,68

2.452,80

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony – 1.000,00 zł;

b) od 5,5 tony do 9 ton – 1.000,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.000,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

24,00

38,11

18

25

265,61

480,40

25

31

560,08

919,23

31 i wyższa

1.412,33

1.937,76

trzy osie

12

40

1.246,03

1.722,97

40 i wyższa

1.722,97

2.548,65

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.000,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna

12

18

16,00

25,41

18

25

177,84

319,88

25 i wyższa

319,88

561,24

dwie osie

12

28

210,18

309,49

28

33

613,20

849,94

33

38

849,94

1.291,07

38 i wyższa

1.149,03

1.699,87

trzy osie i więcej

12

38

676,72

942,32

38 i wyższa

942,32

1.280,68

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1.000,00 zł; -

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.100,00 zł.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr XIII/45/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 14:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1232 razy