BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/ 80/ 04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania,odpłatności,trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na podstawie art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593, Nr 99,poz.1001 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI /67/ 04 Rady Gminy w Przytułach z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania ,odpłatności,trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 137 .poz 1859). wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:
a) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) Opiekę higieniczną,
c) Pielęgnację zaleconą przez lekarza,
d) W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
e) Inne wynikające z potrzeb podopiecznego.
2) W § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
,, Usługi opiekuńcze, określone w § 1 lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują osobie , która z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest ich pozbawiona’’.
3) W § 2 ust. 2 słowa ,, usługi opiekuńcze’’ określone w § 1 zmienia się na: ,,Usługi wymienione w ust. 1”
4) W § 3 lit. b skreśla się w tabeli wiersz 1.
5) Skreśla się § 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1231 razy