BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/84/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966/oraz z 2004 r. Nr, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz 1291 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2) autobusy wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół;
3) środki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229/ za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/46/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 15:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1127 razy