BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/86/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 roku
w sprawie: wprowadzenia zwolnienia z podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 / oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania posesji innych niż gospodarstwo rolne – od jednego psa.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/ 49/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 15:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1183 razy