BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/138/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 28 października 2021 roku
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych zgromadzonych w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.  
§ 3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych, według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu niniejszych postanowień:

1. odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone w pojemnikach co najmniej 110 l będą odbierane : 
1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - raz na miesiąc,
2) w zabudowie wielolokalowej - w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w pozostałe miesiące - dwa razy na miesiąc;

2. odpady selektywnie zebrane gromadzone w workach o pojemności 120 l będą odbierane nie rzadziej niż:
1) szkło - raz na kwartał,
2) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe w tym drobny metal - raz na kwartał,
3) papier - raz na kwartał,
4) bioodpady: 
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielolokalowej - w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w pozostałe miesiące - dwa razy na miesiąc;

3. popiół gromadzony w pojemniku lub worku – raz na dwa miesiące w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.


§ 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy do roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Gminę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej będą odbierane na indywidualne zgłoszenie w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez Gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy  gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont. 


§ 6. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptece w Przytułach.


§ 7. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w Urzędzie Gminy w Przytułach.

§ 8.1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą powstające w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:
1) papier, 
2) szkło, 
3) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
5) zużyte akumulatory, 
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
8) chemikalia, 
9) inne odpady niebezpieczne, 
10) odpady tekstyliów i odzieży,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg/ na gospodarstwo/na rok,
12) zużyte opony  z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej/ w ilości 4 sztuk/na gospodarstwo/na rok.   

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do Punktu przez ich wytwórców.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.


§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Przytułach pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. 


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.


§ 11. Traci moc uchwała nr XV/110/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5347).

 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 gru 2021 12:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 252 razy