BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCWAŁA NR XXV/91/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 roku
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875;z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 z 2003 r Nr 110, poz 1039 i Nr 162, poz. 1568 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/82/04 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 roku
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.2005-01-04
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 sty 2005 13:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1203 razy