BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/159/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 marca 2022r.
w sprawie: „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Przytuły na lata 2021-2026”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 poz. 559) oraz art. 21  ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Przytuły na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/155/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Przytuły na lata 2021-2026.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2022 13:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 206 razy