BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/161/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 marca 2022r.
w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

             Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 poz. 559) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:


§ 1. Sołtysi otrzymują diety za udział w obradach sesji Rady Gminy.


§ 2. Ustala się  dietę dla sołtysów   w wysokości   250 zł. 

§ 3.1. Podstawą do wypłacenia diety stanowic będzie podpis sołtysa na liście obecności z obrad
    sesji.

2. Dieta obejmuje koszty dojazdu sołtysa  na  obrady.sesji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/78/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca   2020 roku w  sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy . (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1938).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2022 13:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 196 razy