BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/171/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie: określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Przytuły może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w zakresie: 

1) zakwaterowania;

2) zapewnienia całodziennego wyżywienia;

3) zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, w tym do miejsc, w których obywatelom Ukrainy jest zapewniana pomoc medyczna;

4) finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością;

5) zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;

6) wspierania procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej;

7) finansowania usług komunalnych;

8) dofinansowania zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami.

§ 2. Formy i tryb udzielania pomocy w zakresie wskazanym w § 1 określa Wójt Gminy Przytuły

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2022 13:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 201 razy