BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/172 /2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

             Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co  następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. polegających na:
1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                      -         154.413,00 zł ;
- zgodnie z załącznikiem  Nr  1   
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                       -          154.413,00 zł ;
- zgodnie z załącznikiem  Nr  2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
     1. Dochody budżetu gminy ogółem    15.966.506,94 zł.; w tym :
1) dochody bieżące                          9.551.894,94 zł,
2) dochody majątkowe                          6.414.612,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem     16.499.171,98 zł.; w tym:
1) wydatki bieżące                          9.490.056,98 zł. 
2) wydatki majątkowe                          7.009.115,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi  -532.665,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 430.168,65 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 24.642,39 zł,

3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 77.854,00  zł. 
§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
§ 4. § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły  na rok 2022 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 11 484,45 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 626,84 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”
§ 5. § 10 Uchwały Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły  na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do:
 
1.Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.
2.Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
3.Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.                    
4.Dokonywania zmian w planie wydatków między z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5.Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 
6.Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
7.Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
8.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
9.Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2022 13:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 197 razy