BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/175/2022 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytuły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytuły na lata 2021 - 2030 ”

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytuły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytuły na lata 2021 - 2030 ”, w brzmieniu stanowiącym załacznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przytuły na lata 2015-2020”. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lip 2022 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 206 razy