BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/176/2022 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027

           Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lip 2022 15:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 338 razy