BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/177/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2023

        Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły na lata 2022 -2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§  2. Wprowadza się „Wykaz przedsięwzięć WPF”, który otrzymuje brzmienie zgodnie za Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§  3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lip 2022 15:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 320 razy