BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 1 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy  Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 292, poz. 3773) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

        Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

         Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 1 września – 7 września 2022 r.

§ 3

          Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 4

         W Biuletynie Informacji Publicznej publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, ich przedmiocie, terminie i formie.

§ 5

        W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6

      Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu wymienionego w § 1.

§ 7

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sie 2022 15:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 302 razy