BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 51/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2022 rok.

         Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt. 4 i 9 Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2022 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -          2.000,00 zł,
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -          6.334,00 zł,
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -         4.334,00 zł.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 
    
§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:
1.Dochody budżetowe  ogółem:                           15.922.694,71 zł; w tym:
a)  dochody bieżące                                            10.391.973,71 zł,
b)  dochody majątkowe                                         5.530.721,00 zł.

2.Wydatki budżetowe  ogółem:                             16.254.233,23 zł; w tym:
a) wydatki bieżące                                                10.230.647,23 zł,
b) wydatki majątkowe                                             6.023.586,00 zł.
 
§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół  w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2022 12:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 103 razy