BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 67/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 września 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2022 rok.

      Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz § 10 pkt. 4 i 9 Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2022 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -          37.903,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -          120.366,71zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -         82.463,00 zł.
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 
    
§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe  ogółem:                        16.026.619,42 zł; w tym:
a) dochody bieżące                                          10.495.898,42 zł,
b) dochody majątkowe                                          5.530.721,00 zł.

2. Wydatki budżetowe  ogółem:                         16.358.157,94 zł; w tym:
a) wydatki bieżące                                          10.334.111,94 zł,
b) wydatki majątkowe                                          6.024.046,00 zł.
 
§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół  w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2022 12:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 100 razy