BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 66/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 09 września 2022r.
w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Przytuły na lata 2022-2024

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

 

§1.

Przyjąć na lata 2022-2024 plan wykorzystania zasobu nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami zawartymi w podejmowanych na poszczególne lata uchwałach budżetowych Rady Gminy Przytuły oraz Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXIX/99/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytuły oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

§3.

1) W celu realizacji niniejszego planu podejmowane będą odpowiednie czynności prawne wymagane przepisami prawa, mające na celu wykorzystanie nieruchomości zgodnie z planem.

2) Plan będzie podlegał aktualizacji w zależności od treści podejmowanych przez Radę Gminy Przytuły uchwał, zmian obowiązujących przepisów prawa, od realizacji planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2022 12:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 101 razy