BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 65/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 7 września 2022 roku
w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     Na podstawie art.41ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:


  1. Przewodniczący Komisji – Gocłowska Renata
  2. Sekretarz Komisji – Baranowska Zofia
  3. Członek Komisji – Tomasiewicz Małgorzata
  4. Członek Komisji – ks. Golon Tadeusz
  5. Członek Komisji – Trzciński Emilian

§2. Ustalam regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2022 13:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 115 razy