BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 74/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 września 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu grantowego pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

         Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

§2. Treść ogłoszenia o otwartym naborze wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Treść Regulaminu otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Ogłoszenie o naborze publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytuły: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 wrz 2022 11:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 95 razy