BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 75/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 września 2022 r.
w sprawie: powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych w otwartym naborze wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu grantowego pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

         Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz Regulaminu udzielania grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu pn. ,,Granty na OZE w Gminie  Przytuły” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję komisję ds. oceny wniosków złożonych w otwartym naborze wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu grantowego pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w składzie:

1) Kamil Wiśniewski – przewodniczący

2) Paweł Cwaliński - członek

3) Natalia Sobiech – członek

§2. Ocena złożonych wniosków będzie odbywała się w oparciu o kryteria określone w Regulaminie udzielania grantów stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 września 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu grantowego pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na podstawie karty oceny formalnej.

§3. Karta oceny formalnej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół.

§5. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą podpisania umowy o grant.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 wrz 2022 11:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 99 razy