BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/182/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 20 lipca 2022 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2023

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły na lata 2022 -2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 10:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 89 razy