BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/183/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 20 lipca 2022 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. polegających na:
     1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                      -         30.816,00 zł ;
       - zgodnie z załącznikiem  Nr  1 
     2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                       -         51.774,00 zł ;
      - zgodnie z załącznikiem  Nr 2
    3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                      -           4.395,00 zł ;
- zgodnie z załącznikiem  Nr  2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
      1.Dochody budżetu gminy ogółem    15.907.091,71 zł ; w tym :

1) dochody bieżące                           10.376.370,71 zł,
2) dochody majątkowe                           5.530.721,00 zł;

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem     16.238.630,23 zł ; w tym:
1) wydatki bieżące                           10.215.044,23 zł, 
2) wydatki majątkowe                           6.023.586,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy wynosi -331.538,52 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)  nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 229.042,13 zł,
2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 24.642,39 zł,
3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 77.854,00  zł. 
§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 727.538,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów 396 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 11:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 169 razy