BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Przytuły, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych :

1. Za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
1) 60,00 zł za pojemnik lub worek o pojemności 110-120 litrów;
2) 80,00 zł  za pojemnik o pojemności 240 litrów;
3) 100,00 zł za pojemnik o pojemności 360 litrów;
4) 120,00 zł za pojemnik o pojemności 660 litrów; 
5) 170,00 zł za każdy 1m3 za pojemnik o pojemności większej niż 660 litrów.   

2. Górną stawkę opłaty wymienionej w §1 pkt 1  zwiększa się o 100 % w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Stawki wymienione w § 1 są stawkami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług. 
 
§ 3. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych –w wysokości 57,00 zł brutto za 1m3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/109/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Przytuły  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5346).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 11:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 91 razy