BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z  2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres 01 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. roku dopłatę z budżetu Gminy Przytuły dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 0,35 zł/m³ brutto.

§ 2. Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Nowa Kubra oraz wodociągu za 2023 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytułach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 11:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 301 razy