BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/186/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą, zatrudnionych w placówkach oświatowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytuły w wymiarze:

Lp.


Stanowisko


Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć


1.


Pedagog


20 godzin


2.


Pedagog specjalny


20 godzin


3.


Psycholog


20 godzin


4.


Logopeda


20 godzin


5.


Doradca zawodowy


18 godzin


6.


Terapeuta pedagogiczny


18 godzin

§ 2. Tracą moc uchwały:
1) nr  XXXIII/133/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1017);
2) nr XXXII/163/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2611);
3) nr XXIV/162/18 Rady Gminy Przytuły z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1555).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 11:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 92 razy