BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytuły w roku szkolnym 2022/2023.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. )  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się  średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Przytuły, w roku szkolnym 2022/2023 w wysokości: 
1) Olej napędowy – 7,62 zł. za litr;
2) Etylina –7,58 zł. za litr;
3) Autogaz – 3,41 zł. za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 11:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 181 razy