BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/193/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 października 2022 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2022-2025

             Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły na lata 2022 -2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. „Wykaz przedsięwzięć WPF”, który otrzymuje brzmienie zgodnie za Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 gru 2022 12:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 144 razy