BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/194/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 października 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), co  następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. polegających na:


  1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę  -         5.901.648,13 zł ;

       - zgodnie z załącznikiem  Nr  1


  1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę  -     5.130.606,00 zł ;

       - zgodnie z załącznikiem  Nr  1


  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  -      5.686.606,00 zł ;

      - zgodnie z załącznikiem  Nr 2


  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  -           5.144.606,00zł ;

- zgodnie z załącznikiem  Nr  2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

      1.Dochody budżetu gminy ogółem                     18.115.042,66 zł ; w tym :

                        1) dochody bieżące                                                                  12.584.321,66 zł,

                        2) dochody majątkowe                                                               5.530.721,00 zł;

 

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem                        18.217.539,05 zł ;  w tym:

                        1) wydatki bieżące                                                                    12.199.162,05 zł,

                        2) wydatki majątkowe                                                                 6.018.377,00 zł.

 

3. Deficyt budżetu gminy wynosi -102.496,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 24.642,39 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 77.854,00  zł.

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 498.496,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów 396 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 gru 2022 12:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 245 razy