BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/200/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 5 grudnia 2022 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:


  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 295,00 zł;
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 412,00 zł;
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 530,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


dwie osie


12


13


530,00


647,00


13


14


588,00                   


706,00      


14


15


647,00


765,00


15 i wyższa


706,00


1529,00


trzy osie


12


17


883,00


941,00


17


19


941,00


1000,00


19


21


1002,00


1058,00


21


23


1058,00


1235,00


23


25


1235,00


1999,00


25 i wyższa


1235,00


1999,00


cztery osie i więcej


12


25


823,00


941,00


25


27


941,00


1294,00


27


29


1294,00


2117,00


29


31


2117,00


3058,00


31 i wyższa


2117,00  


3058,00   

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton– 1.294,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


dwie osie


12


18


1411,00


1529,00


18


25


1529,00


1646,00


25


31


1646,00


1764,00


31 i wyższa


1764,00


2470,00


trzy osie i więcej


12


40


1764,00   


2117,00   


40 i wyższa


2117,00 


3175,00  

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.294,00 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


jedna oś


12


18


588,00


706,00


18


25


706,00 


823,00


25 i wyższa


823,00  


941,00


dwie osie


12


28


823,00


941,00


28


33


941,00 


1058,00  


33


38


1058,00 


1646,00


38 i wyższa


1411,00   


2117,00  


trzy osie i więcej


12


38


941,00        


1176,00 


38 i wyższa


1176,00 


1646,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:


  1. mniej niż 22 miejsca –2411,44 zł
  2. równej lub większej niż 22 miejsc –3048,71zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwała nr XXII/145/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4775).

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2023 11:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 165 razy