BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX /203/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 5 grudnia 2022 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:

§1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych zgromadzonych w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły. 

§3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych, według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu niniejszych postanowień:


  1. odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone w pojemnikach co najmniej 110 l będą odbierane :

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - raz na miesiąc,

2) w zabudowie wielolokalowej - raz na miesiąc


  1. odpady selektywnie zebrane gromadzone w workach o pojemności 120 l będą odbierane nie rzadziej niż:

1) szkło - raz na kwartał,

2) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe w tym drobny metal - raz na kwartał,

3) papier - raz na kwartał,

4) bioodpady:

 

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielolokalowej - raz na miesiąc

3. popiół gromadzony w pojemniku lub worku – raz na dwa miesiące w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

§4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy do roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Gminę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej będą odbierane na indywidualne zgłoszenie w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez Gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy  gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont.

§6. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptece w Przytułach.

§7. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w Urzędzie Gminy w Przytułach.

§8.1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą powstające w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:

1) papier,

2)szkło,

3)metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,

4)meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

5)zużyte akumulatory,

6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

8) chemikalia,

9) inne odpady niebezpieczne,

10) odpady tekstyliów i odzieży,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 100 kg/ na gospodarstwo/na rok,

12) zużyte opony  z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej/ w ilości 4 sztuk/na gospodarstwo/na rok.  


  1. Odpady, o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do Punktu przez ich wytwórców.
  2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

§9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Przytułach pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§11. Traci moc uchwała nr XXI/138/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4148).

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2023 11:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 279 razy